Home » มาตรฐาน ISOTS14067 คืออะไร

มาตรฐาน ISOTS14067 คืออะไร

by April Craig
38 views
1.ISO:TS 14067 รอยเท้าคาร์บอนของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการซ่อมบำรุง

ISO/TS 14067 รอยเท้าคาร์บอนของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการซ่อมบำรุง

ISO/TS 14067 คือ มาตรฐานสากลที่ให้แนวทางสำหรับการวัดปริมาณและการรายงานการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของผลิตภัณฑ์ (carbon footprint of a product หรือ CFP)

โดยออกแบบตามมาตรฐานสากลด้านการประเมินวงจรชีวิต (ISO 14040 และ ISO 14044) สำหรับการวัดปริมาณและการสื่อสาร โดยจะเกี่ยวข้องกับรอยเท้าคาร์บอนของผลิตภัณฑ์ (CFP) และให้หลักการ ข้อกำหนด และแนวปฏิบัติสำหรับการกำหนดปริมาณและการสื่อสารของ CFP

1. ขอบเขตและหลักการ

ISO/TS 14067 กำหนดให้ต้องมีคำจำกัดความของขอบเขตสำหรับการประเมิน ซึ่งอาจครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนการจัดหาวัตถุดิบหรือการผลิตไปจนถึงการกำจัด โดยพิจารณาถึงการปล่อยและการกำจัดก๊าซเรือนกระจกทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (greenhouse gas หรือ GHG)

2. วิธีการหาปริมาณ

2.1 การประเมินวงจรชีวิตอย่างครอบคลุม (Life Cycle Assessment หรือ LCA)

2. การประเมินวงจรชีวิตอย่างครอบคลุม (Life Cycle Assessment หรือ LCA)

 • การวิเคราะห์สินค้าคงคลังโดยละเอียด : ในส่วนนี้เกี่ยวข้องกับตรวจสอบสินค้าคงคลังอย่างละเอียดถี่ถ้วน รวมถึงวัตถุดิบ การใช้พลังงาน การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และของเสีย ที่เกี่ยวข้องกับแต่ละขั้นตอนของวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ การรวบรวมข้อมูลจะต้องครอบคลุมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตั้งแต่การสกัด การขนส่ง การผลิต การใช้งาน ไปจนถึงการจัดการเมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน
 • การประเมินผลกระทบ : ในส่วนนี้ปัจจัยในข้อก่อนหน้าจะได้รับการประเมินเพื่อทำความเข้าใจผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์เกี่ยวข้องกับการจัดหมวดหมู่และปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการใช้ทรัพยากรซึ่งเป็นผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เช่น ค่าศักยภาพในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อน (global warming potential หรือ GWP) ซึ่งมักจะวัดในกรอบเวลาที่กำหนด (เช่น 100 ปี) กระบวนการนี้ช่วยให้แน่ใจว่าเราจะเข้าใจบริบทของก๊าซเรือนกระจกและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์

2.2 การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

 • การแปลงให้เทียบเท่ากับ CO2 : หลังจากระบุก๊าซเรือนกระจกที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว ก๊าซเหล่านั้นจะถูกแปลงเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (carbon dioxide equivalentsหรือ CO2e) โดยใช้ค่าศักยภาพในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อน (GWP) ตัวอย่างเช่น มีเทน (CH4) มี GWP สูงกว่า CO2 หลายเท่า ดังนั้นการปล่อย CH4 1 หน่วยจะเทียบเท่ากับการปล่อย CO2 หลายหน่วย การแปลงเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาความสอดคล้องในการรายงานและการเปรียบเทียบ
 • การรวม GHG ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด : ไม่เพียงแต่ต้องมุ่งเน้นไปที่การปล่อย CO2 เท่านั้น แต่ยังรวมถึง GHG ที่สำคัญอื่นๆ เช่น มีเทน (CH4) และไนตรัสออกไซด์ (N2O) ด้วย ผลกระทบของก๊าซแต่ละอย่างต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะได้รับการพิจารณาและรวมอยู่ในการคำนวณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยรวม

2.3 การรับประกันคุณภาพข้อมูลและการตรวจสอบ

 • การตรวจสอบข้อมูล : ข้อมูลที่รวบรวมทั้งหมดควรผ่านกระบวนการตรวจสอบที่เข้มงวดเพื่อให้มั่นใจถึงความถูกต้องและความน่าเชื่อถือ ซึ่งอาจเป็นการเปรียบเทียบข้อมูลกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม ข้อมูลในอดีต หรือปัจจัยการปล่อยก๊าซความผิดปกติหรือค่าผิดปกติใดๆ ในข้อมูลจะต้องได้รับการตรวจสอบและแก้ไขอย่างรวดเร็ว
 • การวิเคราะห์ความไม่แน่นอน : เนื่องจากการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนั้นใช้วิธีการคาดการณ์เป็นหลัก มาตรฐาน ISO/TS 14067 จึงต้องพิจารณาความไม่แน่นอนในข้อมูลและการคำนวณ อาจรวมถึงการวิเคราะห์ความไว โดยมีการปรับปัจจัยต่างๆ ภายในขอบเขตที่เหมาะสมเพื่อประเมินผลกระทบต่อผลลัพธ์โดยรวม ขั้นตอนนี้ช่วยให้มีความแม่นยำของข้อมูลมากยิ่งขึ้น
 • การตรวจสอบโดยบุคคลที่สาม : เพื่อรักษาความเป็นกลางและความน่าเชื่อถือ การคำนวณ LCA และการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มักจะได้รับการตรวจสอบโดยหน่วยงานอิสระภายนอก กระบวนการนี้จะตรวจสอบวิธีการประเมิน คุณภาพข้อมูล และความแม่นยำในการคำนวณทั้งหมด เพื่อให้มั่นใจว่าผลลัพธ์มีความน่าเชื่อถือและตรงตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO/TS 14067

3. การรายงานและเอกสารประกอบ

 • ความโปร่งใส : มาตรฐาน ISO/TS 14067 นี้กำหนดให้ต้องมีเอกสารประกอบและการรายงานโดยละเอียด เพื่อให้มั่นใจว่าครอบคลุมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่สนับสนุนหลักฐานของการศึกษาของ CFP 
 • การสื่อสาร : ISO/TS 14067 ให้แนวทางในการสื่อสาร CFP ของผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของฉลาก ประกาศ หรือรายงานโดยละเอียด โดยเน้นย้ำว่าการสื่อสารควรมีความชัดเจน ถูกต้อง และไม่ทำให้เข้าใจผิด

3. ISO:TS 14067 ให้แนวทางในการสื่อสาร CFP

4. การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

 • กลยุทธ์และเป้าหมาย : แม้ว่ามาตรฐาน ISO/TS 14067 จะไม่ได้ระบุวิธีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แต่ก็จำเป็นต้องจัดทำเอกสารกลยุทธ์ที่มุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกี่ยวข้องกับวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์
 • การติดตาม : ISO/TS 14067 สนับสนุนการติดตามและการประเมินซ้ำอย่างสม่ำเสมอเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลง/การปรับปรุงเมื่อเวลาผ่านไป  

เรื่องที่เกี่ยงข้อง

CONCEPTOCOMUNICACION

เว็บไซต์รวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน

ที่ครอบคลุมทุกระดับความรู้

@2024 – All Right Reserved. Designed and Developed by Conceptocomunication